موتور شارژی برند آکسون AX3047

موتور شارژی برند آکسون AX3047

-دوموتور

-دوباتری

-صندلی چرم

-USB

-چراغ

-موزیک

-حرکت با دسته گاز

-سایز : 62-50-111