اسكوتر شارژي آكسون 1022

اسكوتر و موتور شارژي آكسون

پر قدرت و پر شتاب

مناسب همه سنين

زيبا

رينگ اسپرت

صندلي پهن و راحت

با كيفيت

بوق و چراغ و راهنما

قابل تا شدن 

٢٤ ولت